Dofinansowania i ulgi w 2023 roku w programach: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Moje ciepło, ulga termomodernizacyjna.
Nowy program Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - KONIEC NABORU 1 MARCA 2023

Rozpoczął się nabór wniosków do nowego programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który będzie trwał do 1 marca br. Maksymalna wartość dofinansowania to 150 tys. zł – jednak nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, a dla „młodego rolnika” nie może przekroczyć 60%. Kto dokładnie może ubiegać się o dotacje? O dofinansowanie mogą starać się rolnicy spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Szczegółowe warunki i tryby przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja Gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.)  Wymagania to przede wszystkim rozmiar gospodarstwa (musi wynosić minimum 1 ha użytków rolnych lub obszar nieruchomości z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej) oraz prowadzenie w celach zarobkowych działalności rolniczej z zakresu produkcji zwierzęcej lub roślinnej oprócz hodowli ryb (o ile nie obejmuje hodowli w celach naukowo-badawczych). Dodatkowym wymogiem jest zamontowanie instalacji zakupionych w ramach dofinansowania na gruntach rolnych zabudowanych. Rolnik aby zakwalifikować się na dotacje musi prowadzić swoją działalność przynajmniej przez 12 miesięcy. Pomoc obejmuje finansowanie instalacji nie przekraczających 50 kW, gdzie wykorzystanie mocy przez dom nie powinno przekraczać 10 kW. Dofinansowanie obejmuje zakup instalacji fotowoltaicznych, magazynowanie energii wytworzonej przez te instalacje oraz zakup pomp ciepła.

Program Mój Prąd

22 kwietnia 2023 roku ruszył kolejny nabór do popularnego programu dofinansowania do fotowoltaiki Mój Prąd. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dofinansowanie zostało rozszerzone o dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii, wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej.

Nabór wniosków potrwa do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków obejmuje przedsięwzięcia rozpoczęte od 01.02.2020 roku.

O dofinansowanie w ramach nowej edycji programu Mój Prąd będą mogły ubiegać się osoby fizyczne:

 • wytwarzające w mikroinstalacji fotowoltaicznej energię na własne potrzeby,
 • objęte nowym systemem rozliczeń „net billing”, obowiązującym od 1 kwietnia 2022 roku,
 • dotychczasowi prosumenci, którzy zmienią system rozliczania z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD)  z systemu opustów na system net billing.

O dofinansowanie do nowych, dodatkowych urządzeń  będą mogły ubiegać się również osoby, które skorzystały  z dotacji we wcześniejszych wersjach  programu.

Dofinansowaniem zostaną objęte:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o  mocy od 2 kW do 10 kW  na potrzeby budynku mieszkalnego (wsparcie nie dotyczy rozbudowy istniejącej już mikroinstalacji),
 • zakup i montaż magazynu energii o pojemności minimum 2 kWh,
 • zakup i montaż magazynów ciepła ( zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem),
 • zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem jednoczesnego zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Wysokość dotacji zależy od ilości i wartości zakupionych produktów. Kwota dofinansowania na fotowoltaikę z magazynem energii może wynieść

nawet 58 000,00 zł.

Udzielamy swoim Klientom wsparcia w przygotowaniu wniosku i dokumentacji na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze to program dofinansowania min. do  nowych – ekologicznych  źródeł ciepła (np. pompy ciepła z naszej oferty- dotacja do 13 500,00 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania, do 18 000,00 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania lub 27 000,00 zł przy najwyższym poziomie dofinansowania), przy jednoczesnej wymianie starego pieca lub i kotła na paliwo stałe. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła umożliwia wystąpienie o dodatkową dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej(dotacja do 5000,00 zł ).

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji wszelkich zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Cel ten ma doprowadzić do efektywnego zarządzania energią oraz ochrony środowiska. Prowadzi również do oszczędności w domowym budżecie.

Program Czyste Powietrze uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane mogą zostać  te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych. Od 25 stycznia 2022 roku program Czyste Powietrze obejmuje trzy poziomy dofinansowania:

 • poziom podstawowy, dla wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (maksymalna kwota dotacji na wszystkie przedsięwzięcia objęte programem 30 000,00 zł),
 • poziom podwyższony, dla wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1564 zł lub 2189 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego(maksymalna kwota dotacji na wszystkie przedsięwzięcia objęte programem 37 000,00 zł)
 • poziom najwyższy, dla wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi do 900 zł lub 1260 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego (maksymalna kwota dotacji na wszystkie przedsięwzięcia objęte programem 69 000,00 zł)

Program przewiduje min. dofinansowanie na demontaż  starych i nieefektywnych  źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, do których  należą min.  pompy ciepła typu powietrze – woda z naszej oferty.  Dodatkowo mogą być wykonane poniższe przedsięwzięcia (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • instalacja odnawialnego źródeł energii, jakim jest np. instalacja fotowoltaiczna,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Korzystając z programu można zatem zyskać zwrot części poniesionych na inwestycje kosztów. Minimalny koszt kwalifikowany do programu to kwota 7000 zł.  Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Dla budynków modernizowanych, wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła z naszej oferty, przy spełnieniu warunków formalnych programu CZYSTE POWIETRZE, daje możliwość  skorzystania z dotacji w kwocie 13 500 zł, 18 000,00 lub 27 000,00 zł w zależności od poziomu dofinansowania Opłacalnym jest również uzupełnienie zestawu o instalację fotowoltaiczną. Oba systemy wykorzystują energię z odnawialnych źródeł. Fotowoltaika to darmowa energia elektryczna, produkowana z promieniowania słonecznego, z kolei zaś pompa ciepła wykorzystuje do pracy energię odnawialną, zgromadzoną w powietrzu. Zasilana jest jednak prądem. Dzięki fotowoltaice może pracować prawie bezkosztowo. Jednoczesny zakup instalacji fotowoltaicznej daje możliwość uzyskania z programu  Czyste Powietrze dodatkowych 5000 zł dotacji na panele fotowoltaiczne. Dofinansowaniem może zostać objęta instalacja fotowoltaiczna o mocy od  2 do 10 kWp. Chcąc jednak skorzystać z dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Czyste Powietrze, konieczna jest jednoczesna dodatkowa inwestycja – wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe, ekologiczne źródło, którym jest np. pompa ciepła. Zatem dotacji na fotowoltaikę nie otrzymają osoby, które nie wymienią pieca.

 Udzielamy swoim Klientom wsparcia w przygotowaniu wniosku i dokumentacji na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Pozostałe wydatki (po odjęciu dotacji) poniesione na zakup i montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej można odliczyć od podatku korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.

 

Program Moje ciepło

Program Moje ciepło wystartował 29 kwietnia i ma na celu dofinansowanie zakupu wraz z montażem pomp ciepła typu powietrze-woda oraz pomp gruntowych, wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Skierowany jest do właścicieli nowych budynków jednorodzinnych.  Wnioski o dotację można składać do 31.12.2026 roku  lub do wyczerpania budżetu, który na dzień ogłoszenia dotacji wynosił do 600 000 000 zł.

Dla pompy ciepła typu powietrze -woda dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 30 % poniesionych kosztów ( tzw. kosztów kwalifikowanych) nie więcej jednak niż 7000 zł lub do 45 % kosztów kwalifikowanych dla osób posiadających kartę dużej rodziny, nie więcej jednak niż 7000 zł.

Dla pompy gruntowej dotacja może wynieść 30 % ( 45 % z kartą dużej rodziny ) poniesionych kosztów, nie więcej jedna niż 21 000,00 zł.

Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego o podwyższonym  standardzie energetycznym,  tzn. z maksymalną wartością wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, na poziomie  maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku oraz maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok)  dla wniosków składanych w kolejnych latach.

Za nowy budynek mieszkalny uważany jest budynek, dla którego na dzień składania wniosku nie złożone zostało zawiadomienie o zakończeniu budowy lub nie złożony został wniosek o pozwolenie na użytkowanie,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.). Za nowy budynek mieszkalny kwalifikujący do złożenia wniosku w programie Moje Ciepło uważany jest również budynek, dla którego zostało już złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożony został wniosek o pozwolenie na użytkowanie po dniu 01.01.2021 roku.

Wniosek o dotację może złożyć osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  W budynku, którego wniosek dotyczy nie może być zainstalowane źródło ciepła na paliwo stałe (np. kominek z płaszczem wodnym)

Ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. W rozumieniu ustawy, w jej ramach mogą zostać wykonane:

 • ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,
 • ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku.
 • przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, jak np. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, jaką jest instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi termomodernizacyjnej  mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej (17 % lub 32 %), według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno.

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, które zostały wystawione przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży który został określony na fakturze VAT lub jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej mogą otrzymać zwrot podatku w wysokości :17% – do 9 010 zł zwrotu, 32%- do 16 960 zł zwrotu. Podatnicy opodatkowani według 19 % stawki podatku liniowego mogą otrzymać  do 10 070 zł zwrotu.

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć również jeśli skorzystaliśmy dotacji lub dofinansowań. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu nie podlegają środki zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie np. sfinansowane lub dofinansowane ze środków NFOŚiGW lub WSOŚiGW, a także te zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli prace modernizacyjne zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli wolno stojącego, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. Maksymalnie mogą być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% całości. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, ulga przysługuje także przy montażu na garażu, czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego. Budynek, którego dotyczy ulga termomodernizacyjna musi być wybudowany i oddany do użytku. Ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.

Jakie wydatki są objęte termomodernizacją?

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi.

Materiały budowlane:

 • wchodzące w skład instalacji grzewczej i systemu ogrzewania elektrycznego lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Urządzenia:

 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania ekoprojektu,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku, analizy termograficznej budynku, ekspertyzy  chiropterologicznej, dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania CWU,
 • montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

 

Wszelkie ulgi i dofinansowania do inwestowania  w ekologiczne systemy cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ odpowiednie wsparcie zmniejsza ich koszt zakupu.

Skontaktuj się z nami – gwarantujemy najwyższą jakość usług i opiekę podczas całego procesu!

Nasi Partnerzy
Skontaktuj się z nami
Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na Wasze pytania, tak szybko, jak to możliwe.
Waty.com.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Drogowców 12
42-202 Częstochowa, woj. śląskie
NIP 949 226 22 70