Fotowoltaika i pompy ciepła - dofinansowania i ulgi w 2021 roku: Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna.
Program Mój Prąd

Nabór wniosków do programu Mój Prądu 3.0 rozpoczął się 1 lipca 2021 roku i potrwa do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Do programu zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone po 31 stycznia 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację).

Warunki programu „Mój Prąd 3.0”:

 • dopłata wynosi maksymalnie 3000 zł, jednocześnie nie może przekroczyć 50% kosztów całej instalacji (dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT),
 • budżet to 534 mln zł– oznacza to, że środków wystarczy dla 178 tys złożonych wniosków,
 • koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r.
 • finansowane są projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego),
 • przedział mocy instalacji 2-10 kW,
 • moc instalacji fotowoltaicznej powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem,
 • dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na rozbudowie/zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania,
 • Otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 r., w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Program „Mój Prąd” finansowany jest ze środków unijnych, co rodzi pewne obowiązki dla beneficjenta.

W programie Mój Prąd 3.0 okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie beneficjenci nie zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub, zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, odsprzedać/zastawić urządzeń, inaczej środki trzeba będzie zwrócić. W przypadku ewentualnej sprzedaży domu Beneficjent musi pamiętać o cesji obowiązków na kupującego i poinformowaniu o niej NFOŚiGW.

Zgodnie z nowymi zasadami programu: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – (w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku/ogrodzeniu) – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

NFOŚiGW oraz Instytucja Pośrednicząca lub wskazana przez te podmioty inna instytucja – może dokonać kontroli przedsięwzięcia u Beneficjenta – samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości. Beneficjent składając wniosek o dotację zobowiązuje się do eksploatacji instalacji przez przynajmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze to program dofinansowania min. do  nowych – ekologicznych  źródeł ciepła (np. pompy ciepła), przy wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe. Z dofinansowania można skorzystać również, dokonując jednocześnie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej lub termomodernizacji jednorodzinnego domu mieszkalnego.

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji wszelkich zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Cel ten ma doprowadzić do efektywnego zarządzania energią oraz ochrony środowiska. Prowadzi również do oszczędności w domowym budżecie.

Program Czyste Powietrze uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane mogą zostać  te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych. Od 15 maja 2020 roku obejmuje dwa poziomy dofinansowania:

 • poziom podstawowy, dla wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • poziom podwyższony, dla wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1564 zł lub 2189 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Program przewiduje min. dofinansowanie na demontaż  starych i nieefektywnych  źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, do których  należą min.  pompy ciepła typu powietrze – woda z naszej oferty Go Comfort. Dodatkowo mogą być wykonane poniższe przedsięwzięcia (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • instalacja odnawialnego źródeł energii, jakim jest np. instalacja fotowoltaiczna,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Korzystając z programu można zatem zyskać zwrot części poniesionych na inwestycje kosztów. Minimalny koszt kwalifikowany do programu to kwota 7000 zł. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to kwota 53 000 zł. Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT.  Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży który został określony na fakturze VAT lub jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

Dla budynków modernizowanych, wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła z naszej oferty ( NIBE lub KAISAI), przy spełnieniu warunków formalnych programu CZYSTE POWIETRZE, daje możliwość  skorzystania z dotacji w kwocie 14 100 zł. Kwota zostanie odliczona od razu od ceny urządzenia, przy zakupie. Opłacalnym jest również uzupełnienie zestawu o instalację fotowoltaiczną. Oba systemy wykorzystują energię z odnawialnych źródeł. Fotowoltaika to darmowa energia elektryczna, produkowana z promieniowania słonecznego, z kolei zaś pompa ciepła wykorzystuje do pracy energię odnawialną, zgromadzoną w powietrzu. Zasilana jest jednak prądem. Dzięki fotowoltaice może pracować prawie bezkosztowo. Jednoczesny zakup instalacji fotowoltaicznej daje możliwość uzyskania z programu  Czyste Powietrze dodatkowych 5000 zł dotacji na panele fotowoltaiczne. Dofinansowaniem może zostać objęta instalacja fotowoltaiczna o mocy od  2 do 10 kWp. Chcąc jednak skorzystać z dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Czyste Powietrze, konieczna jest jednoczesna dodatkowa inwestycja – wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe, ekologiczne źródło, którym jest np. pompa ciepła. Zatem dotacji na fotowoltaikę nie otrzymają osoby, które nie wymienią pieca.

Columbus Energy udziela swoim Klientom wsparcia w przygotowaniu wniosku i dokumentacji na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Pozostałe wydatki (po odjęciu dotacji) poniesione na zakup i montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej można odliczyć od podatku korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.

 

Ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. W rozumieniu ustawy, w jej ramach mogą zostać wykonane:

 • ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,
 • ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku.
 • przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, jak np. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, jaką jest instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi termomodernizacyjnej  mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej (17 % lub 32 %), według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno.

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, które zostały wystawione przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży który został określony na fakturze VAT lub jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej mogą otrzymać zwrot podatku w wysokości :17% – do 9 010 zł zwrotu, 32%- do 16 960 zł zwrotu. Podatnicy opodatkowani według 19 % stawki podatku liniowego mogą otrzymać  do 10 070 zł zwrotu.

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć również jeśli skorzystaliśmy dotacji lub dofinansowań. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu nie podlegają środki zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie np. sfinansowane lub dofinansowane ze środków NFOŚiGW lub WSOŚiGW, a także te zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli prace modernizacyjne zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli wolno stojącego, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. Maksymalnie mogą być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% całości. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, ulga przysługuje także przy montażu na garażu, czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego. Budynek, którego dotyczy ulga termomodernizacyjna musi być wybudowany i oddany do użytku. Ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.

Jakie wydatki są objęte termomodernizacją?

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi.

Materiały budowlane:

 • wchodzące w skład instalacji grzewczej i systemu ogrzewania elektrycznego lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Urządzenia:

 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania ekoprojektu,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku, analizy termograficznej budynku, ekspertyzy  chiropterologicznej, dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania CWU,
 • montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

 

Wszelkie ulgi i dofinansowania do inwestowania  w ekologiczne systemy cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ odpowiednie wsparcie zmniejsza ich koszt zakupu.

Skontaktuj się z nami – jako Autoryzowany Partner Agencyjny Columbus gwarantujemy najwyższą jakość usług i opiekę podczas całego procesu!

Nasi Partnerzy
Skontaktuj się z nami
Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na Wasze pytania, tak szybko, jak to możliwe.
Waty.com.pl
ul. Słonimskiego 4
42-218 Częstochowa, woj. śląskie
NIP 573 229 03 71